DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma srdce

«Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se… 1. Petrův 3:3-4»
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.
Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku.As in water face answereth to face, so the heart of man to man.
Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it? I the Lord search the heart, I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings.
Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel; But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.
Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart.
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.
Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.
Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.“But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature; because I have refused him: for the Lord seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart.
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.
Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart: So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.
On mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.Delight thyself also in the Lord: and he shall give thee the desires of thine heart.
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.For where your treasure is, there will your heart be also.
Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.
Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments: For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.
Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver.
A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you: and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh.
Kdo je moudrého srdce, přijímá příkazy, kdežto kdo je pošetilých rtů, ten padne.The wise in heart will receive commandments: but a prating fool shall fall.
Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord.
Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.
Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.
Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight, O Lord, my strength, and my redeemer.
Uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds.
Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.
Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith.

Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům.I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!