DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma srdce

«Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se… 1. Petrův 3:3-4»
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.
Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku.As water reflects the face, so one’s life reflects the heart.
Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? “I the Lord search the heart and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve.”
Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God’s sight.
Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.You will seek me and find me when you seek me with all your heart.
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed.
Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me.
Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.“But the Lord said to Samuel, “Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.”
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight.
Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.Let love and faithfulness never leave you; bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man.
On mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“Jesus replied: ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart.
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.For where your treasure is, there your heart will be also.
Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.
Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity.
Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh.
Kdo je moudrého srdce, přijímá příkazy, kdežto kdo je pošetilých rtů, ten padne.The wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin.
Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!Be strong and take heart, all you who hope in the Lord.
Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.
Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom.
Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my Rock and my Redeemer.
Uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.He heals the brokenhearted and binds up their wounds.
Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart.
Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.Truly I tell you, if anyone says to this mountain, ‘Go, throw yourself into the sea,’ and does not doubt in their heart but believes that what they say will happen, it will be done for them.

Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům.I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!