DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma srdce

«Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se… 1. Petrův 3:3-4»
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Keep your heart with all diligence, For out of it spring the issues of life.
Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku.As in water face reflects face, So a man’s heart reveals the man.
Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.The heart is deceitful above all things, And desperately wicked; Who can know it? I, the Lord, search the heart, I test the mind, Even to give every man according to his ways, According to the fruit of his doings.
Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.Do not let your adornment be merely outward—arranging the hair, wearing gold, or putting on fine apparel— rather let it be the hidden person of the heart, with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God.
Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.And you will seek Me and find Me, when you search for Me with all your heart.
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!May He grant you according to your heart’s desire, And fulfill all your purpose.
Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.Create in me a clean heart, O God, And renew a steadfast spirit within me.
Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.“But the Lord said to Samuel, “Do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees; for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.”
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.Trust in the Lord with all your heart, And lean not on your own understanding; In all your ways acknowledge Him, And He shall direct your paths.
Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.Let not mercy and truth forsake you; Bind them around your neck, Write them on the tablet of your heart, And so find favor and high esteem In the sight of God and man.
On mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“Jesus said to him, ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.’
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.Delight yourself also in the Lord, And He shall give you the desires of your heart.
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.For where your treasure is, there your heart will be also.
Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.A merry heart does good, like medicine, But a broken spirit dries the bones.
Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.My son, do not forget my law, But let your heart keep my commands; For length of days and long life And peace they will add to you.
Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity; for God loves a cheerful giver.
A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.I will give you a new heart and put a new spirit within you; I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh.
Kdo je moudrého srdce, přijímá příkazy, kdežto kdo je pošetilých rtů, ten padne.The wise in heart will receive commands, But a prating fool will fall.
Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!Be of good courage, And He shall strengthen your heart, All you who hope in the Lord.
Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.With my whole heart I have sought You; Oh, let me not wander from Your commandments!
Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom.
Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!Let the words of my mouth and the meditation of my heart Be acceptable in Your sight, O Lord, my strength and my Redeemer.
Uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.He heals the brokenhearted And binds up their wounds.
Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.Blessed are those who keep His testimonies, Who seek Him with the whole heart!
Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.For assuredly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be removed and be cast into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says.

Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům.I will praise You with uprightness of heart, When I learn Your righteous judgments.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Náhodný Biblický verš

Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!