DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma trpělivost

Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.
Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy.Love is patient and kind; love does not envy or boast; it is not arrogant or rude. It does not insist on its own way; it is not irritable or resentful.
V naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí.Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer.
Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce.With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love.
Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme.But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience.
Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání.And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.
Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat.Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city.
Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane.Be still before the Lord and wait patiently for him; fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices!
Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina!Wait for the Lord; be strong, and let your heart take courage; wait for the Lord!
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet.The Lord will fight for you, and you have only to be silent.
Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.The Lord is not slow to fulfill his promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance.
Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí.Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience.
Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem.May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus.
Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc, ráno jej ale střídá jásání!For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning.
Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své prosby předložím.O Lord, in the morning you hear my voice; in the morning I prepare a sacrifice for you and watch.
Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi slitoval. Hospodin je přece Bohem práva – blaze každému, kdo na něj očekává!Therefore the Lord waits to be gracious to you, and therefore he exalts himself to show mercy to you. For the Lord is a God of justice; blessed are all those who wait for him.
Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý.The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love.
Ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu.But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life.
Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.
Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming.
Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.But the one who endures to the end will be saved.
Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí.Preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching.
Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu.I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown.
Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští.And rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love; and he relents over disaster.
Doufání spravedlivých končí radostí, naděje darebáků se vniveč obrátí.The hope of the righteous brings joy, but the expectation of the wicked will perish.

Biblický verš dne

Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?

Náhodný Biblický verš

Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!