DailyVerses.net
TopicsSubscribeRandom Verse

37 Bible Verses about Dependence

«Isaiah 41:13»
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight.Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.
In their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps.Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.
My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.
I lift up my eyes to the mountains— where does my help come from? My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth.Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
Many are the plans in a person’s heart, but it is the Lord’s purpose that prevails.V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited.Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.
He gives strength to the weary and increases the power of the weak.On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.
He will not let your foot slip— he who watches over you will not slumber.Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.
I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances.Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám.
Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia.
I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing.Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters.Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám.
The Lord will fight for you; you need only to be still.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
I keep my eyes always on the Lord. With him at my right hand, I will not be shaken.Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.
The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it.Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.
Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain.Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.
When I said, “My foot is slipping,” your unfailing love, Lord, supported me.Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“ hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.
When hard pressed, I cried to the Lord; he brought me into a spacious place.V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil.
Keep me safe, my God, for in you I take refuge.Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others.Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.
Restore us, Lord God Almighty; make your face shine on us, that we may be saved.Pane, Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
Those who are in the realm of the flesh cannot please God.A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu.
It was not by their sword that they won the land, nor did their arm bring them victory; it was your right hand, your arm, and the light of your face, for you loved them.Veď nie svojím mečom získali krajinu, nepomohlo im vlastné rameno, ale tvoja pravica, tvoje rameno a jas tvojej tváre, lebo ich máš rád.

When times are good, be happy; but when times are bad, consider this: God has made the one as well as the other. Therefore, no one can discover anything about their future.V deň blaženosti buď blažený, v deň nešťastia si všimni: tak prvý, ako aj druhý (deň) urobil Boh, aby človek nemohol objaviť ani najmenšie zo svojej budúcnosti.
Previous12Next

Bible verse of the day

Let the morning bring me word of your unfailing love,
for I have put my trust in you.
Show me the way I should go,
for to you I entrust my life.

Random Bible Verse

My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.
Next verse!   With image

Bible verse of the day

Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies