DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Encouragement

«Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. 1 Tessalonisense 5:11»
Therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing.Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen.
But they who wait for the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings like eagles; they shall run and not be weary; they shall walk and not faint.Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.
When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you.As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere — hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.
It is the Lord who goes before you. He will be with you; he will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed.En dit is die Here wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.
Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die Here jou God is met jou, oral waar jy heengaan.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God.GESEËND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word.
Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.
I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord, who made heaven and earth.Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het.
Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie.
And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the Day drawing near.En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor; en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye upon you.Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op jou wees.
Be strong, and let your heart take courage, all you who wait for the Lord!Wees sterk, en laat julle hart sterk wees, almal wat op die Here wag!
Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong.Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.
I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart; I have overcome the world.Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.
In all toil there is profit, but mere talk tends only to poverty.In enige moeitevolle arbeid is voordeel, maar praatjies is net tot gebrek.
Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.
Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.
Because you are precious in my eyes, and honored, and I love you, I give men in return for you, peoples in exchange for your life.Omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en Ek jou liefhet, daarom gee Ek mense in jou plek en volke vir jou lewe.
For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison.Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid.
What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?WAT sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie kan teen ons wees?
May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus.En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus.
Let the favor of the Lord our God be upon us, and establish the work of our hands upon us; yes, establish the work of our hands!En laat die lieflikheid van die Here onse God oor ons wees, en bevestig die werk van ons hande oor ons, ja, die werk van ons hande, bevestig dit!
Let each of us please his neighbor for his good, to build him up.Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting.
Are not five sparrows sold for two pennies? And not one of them is forgotten before God. Why, even the hairs of your head are all numbered. Fear not; you are of more value than many sparrows.Word vyf mossies nie vir twee stuiwers verkoop nie? En nie een van hulle is voor God vergeet nie. Maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.
For if the readiness is there, it is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have.Want as die bereidwilligheid daar is, is dit welgevallig volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie.

So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day.DAAROM gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag ná dag vernuwe.
Previous12Next

Bible verse of the day

Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.”

Random Bible Verse

Be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies