DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

80 Versículos de la Biblia sobre la Bendición (3/4)

« Malaquías 2:2 »
Nueva Versión InternacionalNieuwe Bijbelvertaling
El justo se ve coronado de bendiciones, pero la boca del malvado encubre violencia.Een rechtvaardige wordt rijk gezegend, de woorden van een goddeloze verhullen geweld.
Si no me hacen caso ni se deciden a honrar mi nombre —dice el Señor Todopoderoso—, les enviaré una maldición, y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido, porque ustedes no se han decidido a honrarme.Als jullie niet luisteren, en als jullie niet ter harte nemen dat je mijn naam in ere moet houden - zegt de HEER van de hemelse machten -, dan zal ik jullie met mijn vloek treffen en vervloek ik alles waarmee jullie gezegend zijn; ik zal jullie zeker vervloeken, want jullie nemen het toch niet ter harte.
Después los llevó Jesús hasta Betania; allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que, mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo.Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.
El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran Pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que, por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.Moge de God van de ​vrede, die onze ​Heer​ ​Jezus, de machtige ​herder​ van de schapen, door het bloed van het eeuwig ​verbond​ uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door ​Jezus​ ​Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. ​Amen.
La memoria de los justos es una bendición, pero la fama de los malvados será pasto de los gusanos.De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen, de naam van goddelozen vergaat.
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad.Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft, de natie die hij verkoos als de zijne.
De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?
Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora.God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.
Que irradie tu faz sobre tu siervo; por tu gran amor, sálvame.Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, toon uw trouw en red uw dienaar.
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.De ​genade​ van de ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus, de ​liefde​ van God en de eenheid met de ​heilige​ Geest​ zij met u allen.
Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron.Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken.
Y, por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos.En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen.
Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla.Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.
Escucha, hijo mío, acoge mis palabras, y los años de tu vida aumentarán.Mijn zoon, luister, neem mijn woorden aan, ze vermeerderen de jaren van je leven.
―Les aseguro —respondió Jesús— que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos recibirá cien veces más ahora en este tiempo (casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones); y en la edad venidera, la vida eterna.Jezus​ zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of ​kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het ​evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en ​kinderen, ​huizen​ en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.’
Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del hombre.Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de ​Mensenzoon​ haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen.
Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable.Aan wie rechtschapen is, geeft hij voorspoed, voor wie op rechte wegen gaat, is hij een ​schild.
Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más de lo que antes tenía.Nadat Job voor zijn vrienden had ​gebeden, bracht de HEER een keer in het lot van Job en hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder bezat.
Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados.Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt ​vergeven, van wie de ​zonden​ worden bedekt.
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.Genade​ zij u en ​vrede​ van God, onze Vader, en van de ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus.
Señor, ¡danos la salvación! Señor, ¡concédenos la victoria! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos.HEER, geef ons de overwinning, HEER, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt met de naam van de HEER. Wij ​zegenen​ u vanuit het ​huis​ van de HEER.
Si se conducen según mis estatutos, y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos.Als jullie mijn bepalingen opvolgen, je aan mijn geboden houden en ze naleven, zal ik jullie op gezette tijden regen schenken, zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht dragen.
¡Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige! No menosprecies la disciplina del Todopoderoso.Gelukkig de mens die door God wordt getuchtigd, wijs daarom de straf van de Ontzagwekkende niet af!
Y los bendijo con estas palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo».Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’
Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias.Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
Versículo de la Biblia del día
Romanos 14:11
Está escrito: «Tan cierto como que yo vivo —dice el Señor—, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.»
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
Aceptar Este sitio utiliza cookies