DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Giving

«Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z… 2. Korinťanom 9:7»
Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
But who am I, and what is my people, that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you.Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.
A man's gift makes room for him and brings him before the great.Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom.
Whoever brings blessing will be enriched, and one who waters will himself be watered.Človek, čo žehná rád druhým, sám zbohatne, ten však, kto iných preklína, aj sám bude prekliaty.
For if the readiness is there, it is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have.Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá.
Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use it will be measured back to you.Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.
Honor the Lord with your wealth and with the firstfruits of all your produce.Cti Pána svojím majetkom a prinášaj mu prvotiny z každej svojej úrody.
He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness.Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.
You will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God.Budete vo všetkom obohatení, na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu.
And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work.A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it.Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť.
Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house. And thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need.Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.
Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward.Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods do not demand them back.Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.
Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart.Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
All day long he craves and craves, but the righteous gives and does not hold back.Celý deň modliká a modliká; spravodlivý však rozdáva a neskrblí.
Jesus said to him, “If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me.”Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“
If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing.A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
The wicked borrows but does not pay back, but the righteous is generous and gives.Hriešnik si požičiava, a nevracia, lež spravodlivý má súcit a rozdáva.
Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You received without paying; give without pay.Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.
Then he said to them, “Go your way. Eat the fat and drink sweet wine and send portions to anyone who has nothing ready, for this day is holy to our Lord. And do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength.”Potom im povedal: „Choďte, zajedzte si niečo mastného a vypite si sladkého, no niečo z toho pošlite aj tomu, kto si nenachystal! Lebo tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“
But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. And your Father who sees in secret will reward you.Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
Open your mouth, judge righteously, defend the rights of the poor and needy.Otváraj svoje ústa, spravodlivo súď a zastávaj sa práva človeka biedneho a chudobného!
The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully.Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať.
And he answered them, “Whoever has two tunics is to share with him who has none, and whoever has food is to do likewise.”On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“

Bible verse of the day

Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.”

Random Bible Verse

And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies