DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about God

The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save; he will rejoice over you with gladness; he will quiet you by his love; he will exult over you with loud singing.De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.
Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.
For I, the Lord your God, hold your right hand; it is I who say to you, “Fear not, I am the one who helps you.”Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.
But from there you will seek the Lord your God and you will find him, if you search after him with all your heart and with all your soul.Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt.
Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you.Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.
When I am afraid, I put my trust in you.Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U.
O Lord, you are my God; I will exalt you; I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure.HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.
For you are my rock and my fortress; and for your name's sake you lead me and guide me.Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.
I can do all things through him who strengthens me.Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.
We love because he first loved us.Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.
Therefore you are great, O Lord God. For there is none like you, and there is no God besides you, according to all that we have heard with our ears.Daarom bent U groot, Heere God, want er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben.
For every house is built by someone, but the builder of all things is God.Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God.
Oh, taste and see that the Lord is good! Blessed is the man who takes refuge in him!Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.
So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him.En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you.Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.
Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.
For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord.Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE.
No one has ever seen God; if we love one another, God abides in us and his love is perfected in us.Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord.Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
If anyone says, “I love God,” and hates his brother, he is a liar; for he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen.Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?
There is none holy like the Lord: for there is none besides you; there is no rock like our God.Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God.
I say to the Lord, “You are my Lord; I have no good apart from you.”Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere; mijn goedheid is niet voor U.
Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you.Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.
Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice.Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you.Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.

The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever.Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.
Previous1234Next

Bible verse of the day

For if the readiness is there, it is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have.

Random Bible Verse

Even though I walk
through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil,
for you are with me;
your rod and your staff,
they comfort me.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For if the readiness is there, it is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies