DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

45 Bible Verses about the Heart - NIV & NBV


Above all else, guard your heart,
for everything you do flows from it.
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.
As water reflects the face,
so one’s life reflects the heart.
Zoals water het gezicht weerspiegelt,
zo weerspiegelt het hart de mens.
Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God’s sight.Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.
The heart is deceitful above all things
and beyond cure.
Who can understand it? “I the Lord search the heart
and examine the mind,
to reward each person according to their conduct,
according to what their deeds deserve.”
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart,
onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?
Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt,
die nieren toetst,
die ieder naar zijn levenswandel beloont,
aan ieder geeft wat hij verdient.
May he give you the desire of your heart
and make all your plans succeed.
Moge hij geven wat uw hart verlangt,
en al uw plannen doen slagen.
You will seek me and find me when you seek me with all your heart.Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.
Let love and faithfulness never leave you;
bind them around your neck,
write them on the tablet of your heart.
Then you will win favor and a good name
in the sight of God and man.
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals,
schrijf ze in je hart.
God en de mensen zullen je genegen zijn
en je zult waardering ondervinden.
Trust in the Lord with all your heart
and lean not on your own understanding;
in all your ways submit to him,
and he will make your paths straight.
Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg.
Create in me a pure heart, O God,
and renew a steadfast spirit within me.
Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.
But the Lord said to Samuel, “Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.”Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’
Jesus replied: ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.'
Take delight in the Lord,
and he will give you the desires of your heart.
Zoek je geluk bij de HEER,
hij zal geven wat je hart verlangt.
Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.
A cheerful heart is good medicine,
but a crushed spirit dries up the bones.
Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid,
een sombere geest verzwakt het lichaam.
My son, do not forget my teaching,
but keep my commands in your heart,
for they will prolong your life many years
and bring you peace and prosperity.
Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet,
houd in je hart mijn richtlijnen vast.
Ze vermeerderen de dagen van je leven,
geven je vele jaren van geluk.
The wise in heart accept commands,
but a chattering fool comes to ruin.
Een wijze doet wat hem geboden wordt,
een bedrieger komt ten val.
Be strong and take heart,
all you who hope in the Lord.
Allen die uw hoop vestigt op de HEER:
wees sterk en houd moed.
I seek you with all my heart;
do not let me stray from your commands.
Met heel mijn hart heb ik u gezocht,
laat mij niet afdwalen van uw geboden.
For where your treasure is, there your heart will be also.Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
May these words of my mouth and this meditation of my heart
be pleasing in your sight,
Lord, my Rock and my Redeemer.
Laten de woorden van mijn mond u behagen,
de overpeinzingen van mijn hart u bekoren,
HEER, mijn rots, mijn bevrijder.
Teach us to number our days,
that we may gain a heart of wisdom.
Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.
Truly I tell you, if anyone says to this mountain, ‘Go, throw yourself into the sea,’ and does not doubt in their heart but believes that what they say will happen, it will be done for them.Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.
Blessed are those who keep his statutes
and seek him with all their heart.
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
hem zoeken met heel hun hart.
I will praise you with an upright heart
as I learn your righteous laws.
Ik zal u loven met een oprecht hart
als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
But be very careful to keep the commandment and the law that Moses the servant of the Lord gave you: to love the Lord your God, to walk in obedience to him, to keep his commands, to hold fast to him and to serve him with all your heart and with all your soul.Maar houd u altijd aan de geboden die hij u in zijn onderricht gegeven heeft: heb de HEER, uw God, lief en volg de weg die hij u wijst, leef zijn geboden na, wees hem toegedaan en dien hem met hart en ziel.
Bible verse of the day
james 4:4
You adulterous people, don’t you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God.
James 4:4 | NIV | 12/14/2018
sin God friendship
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...