DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Humility

«Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. Ephesians 4:2»
Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love.Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves.Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.
When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom.Als overmoed komt, komt schande mee, maar wijsheid is bij de ootmoedigen.
Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited.Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.
Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up.Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.
Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God’s sight.Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.
Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience.Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
Pride brings a person low, but the lowly in spirit gain honor.Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen.
Humility is the fear of the Lord; its wages are riches and honor and life.Het loon van ootmoed – vreze des Heren – is rijkdom, eer en leven.
Humble yourselves, therefore, under God’s mighty hand, that he may lift you up in due time.Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.
If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land.En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.
Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
Before a downfall the heart is haughty, but humility comes before honor.Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.
Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.
Sitting down, Jesus called the Twelve and said, “Anyone who wants to be first must be the very last, and the servant of all.”En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.
God chose the lowly things of this world and the despised things—and the things that are not—to nullify the things that are, so that no one may boast before him.En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.
He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God.Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.
So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full.Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.
Wisdom’s instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor.De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
Good and upright is the Lord; therefore he instructs sinners in his ways. He guides the humble in what is right and teaches them his way.Goed en waarachtig is de Here; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg.
Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them.Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here. Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.
Then he said to them, “Whoever welcomes this little child in my name welcomes me; and whoever welcomes me welcomes the one who sent me. For it is the one who is least among you all who is the greatest.”En Hij zeide tot hen: Een ieder, die dit kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij: en een ieder, die Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Want wie onder u allen de minste is, die is groot.
You, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh; rather, serve one another humbly in love.Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.
To our God and Father be glory for ever and ever. Amen.Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

He must become greater; I must become less.Hij moet wassen, ik moet minder worden.
Previous12Next

Bible verse of the day

Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies