DailyVerses.net

18 Bijbelteksten over Armoede

« Proverbes 14:23 »

NBV BGT NBG BB
X
SG21
In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn, maar het gepraat der lippen leidt enkel tot gebrek.Tout travail procure un profit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la misère.
Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.Jésus lui dit: «Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi.»
Open uw mond, oordeel rechtvaardig, verschaf de verdrukte en nooddruftige recht.Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre!
Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek.Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée?
Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien.
De rijke heerst over de armen, en de man die leent, is een knecht van de uitlener.Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête.
De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.L'Esprit du Seigneur, de l'Eternel, est sur moi parce que l'Eternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance.
Houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld.Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire!
Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur.
Deze ellendige hier riep en de Here hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.Quand un malheureux crie, l’Eternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses.
Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil?Voici ce que disait l'Eternel, le maître de l’univers: ‘Rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur.’
Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige.Rendez justice au faible et à l’orphelin, faites droit au malheureux et à l’indigent.
Als bedroefd, maar altijd blijde; als arm, maar velen rijk makend; als niets hebbend en toch alles bezittend.Comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux; comme pauvres, et pourtant nous en enrichissons beaucoup; comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout.
De Here maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.L'Eternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève.
De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid.L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; il m'a envoyé [pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,] pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés.
Het losgeld voor iemands leven is zijn rijkdom, maar de arme krijgt geen bedreiging te horen.La richesse d'un homme peut servir de rançon pour sa vie, mais le pauvre n’a pas à subir la menace.
Want ik redde de ellendige die om hulp riep, de wees en hem die geen helper had; de zegenwens van wie dreigde onder te gaan, kwam op mij, en het hart der weduwe deed ik jubelen.C’est que je délivrais le malheureux qui appelait à l’aide et l'orphelin que personne ne secourait. Le mourant me bénissait, je remplissais de joie le cœur de la veuve.

Lees meer

Opmerkingen
Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...