DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Eerlijkheid

«Dear children, let us not love with words or speech but with… 1 John 3:18»
Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.
De oprechtheid van de oprechten leidt hen, maar de verkeerdheid van de trouwelozen verwoest henzelf.The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity.
Gerechtigheid en recht te doen is voor de HEERE verkieslijker dan een offer.To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet.If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.
Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.Blessed are the pure in heart, for they will see God.
Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth.
Een verderfelijke man brengt ruzie teweeg, en een lasteraar maakt scheiding tussen de beste vrienden.A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.
Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.
Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.
Beter is een weinig met gerechtigheid, dan een veelheid aan inkomsten zonder recht.Better a little with righteousness than much gain with injustice.
Onthoud het goede niet aan wie er recht op hebben als het binnen je macht ligt dat te doen.Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act.
Schatten aan goddeloosheid baten niet, maar gerechtigheid redt van de dood.Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.
Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt.Above all, my brothers and sisters, do not swear—not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” Otherwise you will be condemned.
Goed gaat het een man die zich ontfermt en uitleent, hij behartigt zijn zaken volgens het recht.Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice.
En niemand die een lamp aansteekt, plaatst er een vat overheen of zet hem onder een bed, maar hij zet hem op een standaard, opdat zij die binnenkomen, het licht kunnen zien.No one lights a lamp and hides it in a clay jar or puts it under a bed. Instead, they put it on a stand, so that those who come in can see the light.
Laten je ogen recht vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je houden.Let your eyes look straight ahead; fix your gaze directly before you.
Valse lippen zijn voor de HEERE een gruwel, maar wie betrouwbaar handelen, zijn Hem welgevallig.The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.
Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen, en billijkheid, op elk goed spoor.Then you will understand what is right and just and fair—every good path.
Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn.This is also why you pay taxes, for the authorities are God’s servants, who give their full time to governing.
Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden.There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known.
En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.Then Peter said, “Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn’t it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn’t the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings but to God.”

Bijbeltekst van de dag

De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...