DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Eerlijkheid

«Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong… 1 Johannes 3:18»
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth.
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.The integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them.
Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends.
Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.Be still before the Lord and wait patiently for him; fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices!
Beter een weinig met gerechtigheid, dan grote inkomsten met onrecht.Better is a little with righteousness than great revenues with injustice.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.
Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it.
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.
Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or by any other oath, but let your “yes” be yes and your “no” be no, so that you may not fall under condemnation.
Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt.It is well with the man who deals generously and lends; who conducts his affairs with justice.
Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.Lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are his delight.
Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.No one after lighting a lamp covers it with a jar or puts it under a bed, but puts it on a stand, so that those who enter may see the light.
Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.Let your eyes look directly forward, and your gaze be straight before you.
Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.Then you will understand righteousness and justice and equity, every good path.
Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.For because of this you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing.
Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.Nothing is covered up that will not be revealed, or hidden that will not be known.
Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man but to God.”

Bijbeltekst van de dag

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Hij geve u naar uw hart,
en doe al uw plannen in vervulling gaan.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...