DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Eerlijkheid

Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth.
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.The integrity of the upright will guide them, But the perversity of the unfaithful will destroy them.
Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.To do righteousness and justice Is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie and do not practice the truth.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.Blessed are the pure in heart, For they shall see God.
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.A perverse man sows strife, And a whisperer separates the best of friends.
Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.Rest in the Lord, and wait patiently for Him; Do not fret because of him who prospers in his way, Because of the man who brings wicked schemes to pass.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy.
Beter een weinig met gerechtigheid, dan grote inkomsten met onrecht.Better is a little with righteousness, Than vast revenues without justice.
Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.Do not withhold good from those to whom it is due, When it is in the power of your hand to do so.
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.Treasures of wickedness profit nothing, But righteousness delivers from death.
Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.But above all, my brethren, do not swear, either by heaven or by earth or with any other oath. But let your “Yes” be “Yes,” and your “No,” “No,” lest you fall into judgment.
Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt.A good man deals graciously and lends; He will guide his affairs with discretion.
Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.No one, when he has lit a lamp, covers it with a vessel or puts it under a bed, but sets it on a lampstand, that those who enter may see the light.
Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.Lying lips are an abomination to the Lord, But those who deal truthfully are His delight.
Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.Let your eyes look straight ahead, And your eyelids look right before you.
Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.Then you will understand righteousness and justice, Equity and every good path.
Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.For because of this you also pay taxes, for they are God’s ministers attending continually to this very thing.
Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.For there is nothing covered that will not be revealed, nor hidden that will not be known.
Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men but to God.”

Bijbeltekst van de dag

Waarheen zou ik gaan voor uw Geest,
waarheen vlieden voor uw aangezicht?
Steeg ik ten hemel – Gij zijt daar,
of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er.

Willekeurige Bijbeltekst

Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel – Gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...