DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

20 Bijbelteksten over Eerlijkheid

Nederlands BijbelgenootschapReina-Valera 1995
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.La integridad guía a los rectos, pero a los pecadores los destruye su propia perversidad.
Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.Hacer justicia y juicio es para Jehová más agradable que el sacrificio.
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.El hombre perverso promueve contienda, y el chismoso separa a los mejores amigos.
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte.
Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacérselo a quien lo necesite.
Beter een weinig met ​gerechtigheid, dan grote inkomsten met ​onrecht.Mejor es lo poco con justicia que las muchas ganancias sin derecho.
Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.Sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento; sino que vuestro «sí» sea sí, y vuestro «no» sea no, para que no caigáis en condenación.
Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt.El hombre de bien tiene misericordia y presta; gobierna sus asuntos con justicia.
Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.Nadie enciende una luz para después cubrirla con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz.
Dan zult gij ​gerechtigheid​ en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.Entonces comprenderás qué es justicia, juicio y equidad, y todo buen camino.
Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.Que tus ojos miren lo recto y que tus párpados se abran a lo que tienes delante.
Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio.
Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.Los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero le complacen quienes actúan con verdad.
Bijbeltekst van de dag
Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies