DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Geld

Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.Keep your life free from love of money, and be content with what you have, for he has said, “I will never leave you nor forsake you.”
Bezit aan vluchtigheid ontsproten, wordt minder, maar wie met zijn hand bijeenbrengt, vermeerdert zijn bezit.Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it.
Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.
Mat u niet af om rijk te worden, gebruik daarvoor uw inzicht niet.Do not toil to acquire wealth; be discerning enough to desist.
De zegen van de HEERE, die maakt rijk, Hij voegt er geen zwoegen aan toe.The blessing of the Lord makes rich, and he adds no sorrow with it.
Wie het geld liefheeft, wordt van geld nooit verzadigd, en wie de overvloed liefheeft, niet van inkomsten. Ook dat is vluchtig.He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income; this also is vanity.
Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst.Honor the Lord with your wealth and with the firstfruits of all your produce.
Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat met verwarring erbij.Better is a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it.
En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.And he said to them, “Take care, and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions.”
Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.For where your treasure is, there your heart will be also.
Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.
Hoeveel beter is het verwerven van wijsheid dan bewerkt goud, en het verwerven van inzicht is verkieslijker dan zilver!How much better to get wisdom than gold! To get understanding is to be chosen rather than silver.
Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven.But who am I, and what is my people, that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you.
Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten.As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy.
Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.His master said to him, ‘Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little; I will set you over much. Enter into the joy of your master.’
Houd valsheid en leugentaal ver van mij. En: geef mij geen armoede of rijkdom, voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood.Remove far from me falsehood and lying; give me neither poverty nor riches; feed me with the food that is needful for me.
Het verlangen van de mens is zijn goedertierenheid, maar een arme is beter dan een leugenachtige man.What is desired in a man is steadfast love, and a poor man is better than a liar.
Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed van vele goddelozen. Want de armen van de goddelozen worden gebroken, maar de HEERE ondersteunt de rechtvaardigen.Better is the little that the righteous has than the abundance of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken, but the Lord upholds the righteous.
Mat u niet af om rijk te worden, gebruik daarvoor uw inzicht niet. Laat u uw ogen erover vliegen, dan is het er niet meer, want het vliegt direct weg, als een arend die naar de hemel vliegt.Do not toil to acquire wealth; be discerning enough to desist. When your eyes light on it, it is gone, for suddenly it sprouts wings, flying like an eagle toward heaven.
Een goede naam is verkieslijker dan grote rijkdom, goede gunst dan zilver en dan goud.A good name is to be chosen rather than great riches, and favor is better than silver or gold.
Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn.For because of this you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing.
Schatten aan goddeloosheid baten niet, maar gerechtigheid redt van de dood.Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.
Bezit baat niet op de dag van de verbolgenheid, maar gerechtigheid redt van de dood.Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death.
Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs.
Het bezit van een rijke is zijn sterke stad, als een hoge muur, in zijn verbeelding.A rich man's wealth is his strong city, and like a high wall in his imagination.

In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit.In the way of your testimonies I delight as much as in all riches.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

De HEERE is goed,
Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.
Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.

Willekeurige Bijbeltekst

Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...