DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Geld

«Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij… Hebreeën 13:5»
Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Keep your life free from love of money, and be content with what you have, for he has said, “I will never leave you nor forsake you.”
Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg; maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it.
Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.
De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.The blessing of the Lord makes rich, and he adds no sorrow with it.
Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.Do not toil to acquire wealth; be discerning enough to desist.
Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid.He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income; this also is vanity.
Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten.Honor the Lord with your wealth and with the firstfruits of all your produce.
Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij.Better is a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it.
Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.And he said to them, “Take care, and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions.”
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.For where your treasure is, there your heart will be also.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.
Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!How much better to get wisdom than gold! To get understanding is to be chosen rather than silver.
Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.But who am I, and what is my people, that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you.
Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft.As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy.
Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.His master said to him, ‘Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little; I will set you over much. Enter into the joy of your master.’
Houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld.Remove far from me falsehood and lying; give me neither poverty nor riches; feed me with the food that is needful for me.
Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.What is desired in a man is steadfast love, and a poor man is better than a liar.
Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen; want de armen der goddelozen worden verbroken, maar de Here schraagt de rechtvaardigen.Better is the little that the righteous has than the abundance of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken, but the Lord upholds the righteous.
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs.
Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud.A good name is to be chosen rather than great riches, and favor is better than silver or gold.
Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af; richt gij uw oog erop, hij is er niet meer; want plotseling maakte hij zich vleugels, als een arend vliegt hij ten hemel.Do not toil to acquire wealth; be discerning enough to desist. When your eyes light on it, it is gone, for suddenly it sprouts wings, flying like an eagle toward heaven.
Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.For because of this you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing.
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.
Rijkdom baat niet ten dage des toorns, maar gerechtigheid redt van de dood.Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death.
Het bezit van de rijke is zijn sterke stad, en als een hoge muur – in zijn verbeelding.A rich man's wealth is his strong city, and like a high wall in his imagination.

In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom.In the way of your testimonies I delight as much as in all riches.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...