DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Geld

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”
Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg; maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.Dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow.
Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.
De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it.
Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.Do not wear yourself out to get rich; do not trust your own cleverness.
Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid.Whoever loves money never has enough; whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless.
Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten.Honor the Lord with your wealth, with the firstfruits of all your crops.
Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij.Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil.
Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.Then he said to them, “Watch out! Be on your guard against all kinds of greed; life does not consist in an abundance of possessions.”
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.For where your treasure is, there your heart will be also.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.
Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver!
Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.
Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft.Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment.
Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’
Houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld.Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread.
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.
Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.What a person desires is unfailing love; better to be poor than a liar.
Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen; want de armen der goddelozen worden verbroken, maar de Here schraagt de rechtvaardigen.Better the little that the righteous have than the wealth of many wicked; for the power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous.
Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud.A good name is more desirable than great riches; to be esteemed is better than silver or gold.
Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af; richt gij uw oog erop, hij is er niet meer; want plotseling maakte hij zich vleugels, als een arend vliegt hij ten hemel.Cast but a glance at riches, and they are gone, for they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle.
Wanneer de Here, uw God, u zegent, zoals Hij u beloofd heeft, dan zult gij aan vele volken lenen, maar zelf zult gij niet ter leen ontvangen; gij zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen.For the Lord your God will bless you as he has promised, and you will lend to many nations but will borrow from none. You will rule over many nations but none will rule over you.
Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.This is also why you pay taxes, for the authorities are God’s servants, who give their full time to governing.
Rijkdom baat niet ten dage des toorns, maar gerechtigheid redt van de dood.Wealth is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers from death.
Het bezit van de rijke is zijn sterke stad, en als een hoge muur – in zijn verbeelding.The wealth of the rich is their fortified city; they imagine it a wall too high to scale.

Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie