DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

166 Bijbelteksten over Jezus

Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.Jesus looked at them and said, “With man it is impossible, but not with God. For all things are possible with God.”
Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God.
Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?Jesus said to her, “Did I not tell you that if you believed you would see the glory of God?”
Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.
Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus.
En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. I and the Father are one.
Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.But he was pierced for our transgressions; he was crushed for our iniquities; upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed.
En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.
Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.For where two or three are gathered in my name, there am I among them.
Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.But he said, “What is impossible with man is possible with God.”
Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world, so that we might live through him.
Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.This is my commandment, that you love one another as I have loved you.
En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me.
Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus.
De genade van de Here Jezus Christus zij met ulieder geest.The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.And walk in love, as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God.
Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you; yet do it with gentleness and respect.
Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.Surely he has borne our griefs and carried our sorrows; yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted.
De genade van de Here Jezus zij met allen.The grace of the Lord Jesus be with all. Amen.
En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful.
Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt, die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.Truly, truly, I say to you, whoever receives the one I send receives me, and whoever receives me receives the one who sent me.
Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another.
Vorige12...7Volgende
Bijbeltekst van de dag
Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...