DailyVerses.netThema'sInschrijvenWillekeurige tekst

173 Bijbelteksten over Jezus

«Mark 10:27»
Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but not with God; all things are possible with God.”
Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.
Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?Then Jesus said, “Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?”
Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God.
Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus.
En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.I give them eternal life, and they shall never perish; no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father’s hand. I and the Father are one.
En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.
Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed.
Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.For where two or three gather in my name, there am I with them.
Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.Jesus replied, “What is impossible with man is possible with God.”
Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.This is how God showed his love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him.
Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.But thanks be to God! He gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.My command is this: Love each other as I have loved you.
En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me.
Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
De genade van de Here Jezus Christus zij met ulieder geest.The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.
En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.And walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God.
Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.
Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted.
De genade van de Here Jezus zij met allen.The grace of the Lord Jesus be with God’s people. Amen.
En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful.
Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt, die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.Very truly I tell you, whoever accepts anyone I send accepts me; and whoever accepts me accepts the one who sent me.
Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others.

Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus.
Vorige12...7Volgende

Bijbeltekst van de dag

Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.

Willekeurige Bijbeltekst

Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God te verspreiden, met (nog) minder advertenties:

Donatie

Bijbeltekst van de dag

Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...