DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Kinderen

Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up.
Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.But Jesus said, “Let the little children come to Me, and do not forbid them; for of such is the kingdom of heaven.”
Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.Train up a child in the way he should go, And when he is old he will not depart from it.
Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij.Can a woman forget her nursing child, And not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, Yet I will not forget you. See, I have inscribed you on the palms of My hands; Your walls are continually before Me.
Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful; nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it.
En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord.
De kroon der ouden zijn kindskinderen en de eer der kinderen zijn hun ouders.Children’s children are the crown of old men, And the glory of children is their father.
Kinderkens, wacht u voor de afgoden.Little children, keep yourselves from idols. Amen.
Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen.Therefore be imitators of God as dear children.
Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.Blessed are the peacemakers, For they shall be called sons of God.
En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.So they said, “Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household.”
Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.
De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader, maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.A fool despises his father’s instruction, But he who receives correction is prudent.
Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God.
Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God! Therefore the world does not know us, because it did not know Him.
Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.
Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige.But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name.
Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God.
Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption by whom we cry out, “Abba, Father.”
Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.Beloved, now we are children of God; and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And everyone who has this hope in Him purifies himself, just as He is pure.
Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God.
Onderhoud dan zijn inzettingen en zijn geboden, die ik u heden opleg, opdat het u en uw kinderen na u wèl ga en opdat gij lang leeft in het land, dat de Here, uw God, u geven zal voor altijd.You shall therefore keep His statutes and His commandments which I command you today, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days in the land which the Lord your God is giving you for all time.
Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wèl mocht gaan!Oh, that they had such a heart in them that they would fear Me and always keep all My commandments, that it might be well with them and with their children forever!

Bijbeltekst van de dag

Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.

Willekeurige Bijbeltekst

Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...