DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Rechtvaardigheid

Wie gerechtigheid en goedertierenheid najaagt, vindt het leven, rechtvaardigheid en eer.Whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor.
Die ieder vergelden zal naar zijn werken.He will render to each one according to his works.
U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness.
Want de HEERE heeft het recht lief en zal Zijn gunstelingen niet verlaten; voor eeuwig worden zij bewaard, maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid.For the Lord loves justice; he will not forsake his saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off.
Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.
Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn eigen ogen, maar de HEERE toetst de harten.Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart.
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.
Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen, de rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven.For the righteous will never be moved; he will be remembered forever.
Gerechtigheid en recht te doen is voor de HEERE verkieslijker dan een offer.To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen.But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled.
De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.The eyes of the Lord are toward the righteous and his ears toward their cry.
En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.
Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen.See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone.
Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God.
Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things.
Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven.For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age.
Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters.Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers.
En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.
Schatten aan goddeloosheid baten niet, maar gerechtigheid redt van de dood.Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.
De goddeloze doet een bedrieglijk werk, maar wie gerechtigheid zaait, oogst betrouwbaar loon.The wicked earns deceptive wages, but one who sows righteousness gets a sure reward.
En als u goeddoet aan hen die u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde.And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same.
Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.With my whole heart I seek you; let me not wander from your commandments!
Het is een valstrik voor een mens ondoordacht een heilige gelofte te doen, en pas daarna de gedane geloften te overwegen.It is a snare to say rashly, “It is holy,” and to reflect only after making vows.
Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.

Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon.Commit your way to the Lord; trust in him, and he will act. He will bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday.

Bijbeltekst van de dag

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...