DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Rechtvaardigheid

«Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor. Proverbs 21:21»
Wie gerechtigheid en goedertierenheid najaagt, vindt het leven, rechtvaardigheid en eer.Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.
Die ieder vergelden zal naar zijn werken.God “will repay each person according to what they have done.”
U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness.
Want de HEERE heeft het recht lief en zal Zijn gunstelingen niet verlaten; voor eeuwig worden zij bewaard, maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid.For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed; the offspring of the wicked will perish.
Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.
Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn eigen ogen, maar de HEERE toetst de harten.A person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart.
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.
Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen, de rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven.Surely the righteous will never be shaken; they will be remembered forever.
Gerechtigheid en recht te doen is voor de HEERE verkieslijker dan een offer.To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen.But even if you should suffer for what is right, you are blessed. “Do not fear their threats; do not be frightened.”
De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry.
En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.
Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen.Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.
Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.
Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.
Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven.For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say “No” to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age.
Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters.Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers.
En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness.
Schatten aan goddeloosheid baten niet, maar gerechtigheid redt van de dood.Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.
De goddeloze doet een bedrieglijk werk, maar wie gerechtigheid zaait, oogst betrouwbaar loon.A wicked person earns deceptive wages, but the one who sows righteousness reaps a sure reward.
En als u goeddoet aan hen die u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde.And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that.
Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.
Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon.Commit your way to the Lord; trust in him and he will do this: He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun.
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.
Het is een valstrik voor een mens ondoordacht een heilige gelofte te doen, en pas daarna de gedane geloften te overwegen.It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one’s vows.

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.

Bijbeltekst van de dag

Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Willekeurige Bijbeltekst

De HEERE zegene u
en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u
en geve u vrede!
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...