DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Waarheid

Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart, die met zijn tong niet lastert, die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn naaste laadt.He that walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart. He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbour, nor taketh up a reproach against his neighbour.
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.
Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.
Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed; And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth.
Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.
Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.
Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ.
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.
De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.The lips of the righteous know what is acceptable: but the mouth of the wicked speaketh frowardness.
Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog.Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile.
Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
Ik verkies de weg der waarheid, Ik stel uw verordeningen voor mij.I have chosen the way of truth: thy judgments have I laid before me.
Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.
God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.
Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and your nay, nay; lest ye fall into condemnation.
En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.
Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.
Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.
Want des Heren woord is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw.For the word of the Lord is right; and all his works are done in truth.
Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen.Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee.
Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.Lying lips are abomination to the Lord: but they that deal truly are his delight.
Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth; Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.For there is nothing covered, that shall not be revealed; neither hid, that shall not be known.

Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie