DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Waarheid

Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart, die met zijn tong niet lastert, die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn naaste laadt.He who walks uprightly, And works righteousness, And speaks the truth in his heart; He who does not backbite with his tongue, Nor does evil to his neighbor, Nor does he take up a reproach against his friend.
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth.
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie and do not practice the truth.
Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.
Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.Then Jesus said to those Jews who believed Him, “If you abide in My word, you are My disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free.”
Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy—meditate on these things.
Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.But, speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head—Christ.
Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.”
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.Lead me in Your truth and teach me, For You are the God of my salvation; On You I wait all the day.
De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.The lips of the righteous know what is acceptable, But the mouth of the wicked what is perverse.
Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog.Keep your tongue from evil, And your lips from speaking deceit.
Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth.
Ik verkies de weg der waarheid, Ik stel uw verordeningen voor mij.I have chosen the way of truth; Your judgments I have laid before me.
Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.Every word of God is pure; He is a shield to those who put their trust in Him.
Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.But above all, my brethren, do not swear, either by heaven or by earth or with any other oath. But let your “Yes” be “Yes,” and your “No,” “No,” lest you fall into judgment.
En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.But the anointing which you have received from Him abides in you, and you do not need that anyone teach you; but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true, and is not a lie, and just as it has taught you, you will abide in Him.
Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.Of His own will He brought us forth by the word of truth, that we might be a kind of firstfruits of His creatures.
Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.And we know that the Son of God has come and has given us an understanding, that we may know Him who is true; and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life.
Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen.Put away from you a deceitful mouth, And put perverse lips far from you.
Want des Heren woord is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw.For the word of the Lord is right, And all His work is done in truth.
Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.
Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen.But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will testify of Me.
Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.Nevertheless I tell you the truth. It is to your advantage that I go away; for if I do not go away, the Helper will not come to you; but if I depart, I will send Him to you.

Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.Lying lips are an abomination to the Lord, But those who deal truthfully are His delight.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...