DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

14 Bijbelteksten over Zwakheid

Nederlands BijbelgenootschapReina-Valera 1960
Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.Mi carne y mi corazón desfallecen; Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn ​genade​ is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van ​Christus​ over mij kome.Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.
En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.El corazón alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu triste seca los huesos.
Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.Abre tu boca por el mudo En el juicio de todos los desvalidos.
Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige.Defended al débil y al huérfano; Haced justicia al afligido y al menesteroso.
Bijbeltekst van de dag
Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies