DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

17 Bible Verses about Planning - NIV & KAT


Commit to the Lord whatever you do,
and he will establish your plans.
Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.
Suppose one of you wants to build a tower. Won’t you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it?Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán.
Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
May he give you the desire of your heart
and make all your plans succeed.
Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži,
a nech vyplní každý tvoj zámer.
In their hearts humans plan their course,
but the Lord establishes their steps.
Človek si v duchu rozvažuje svoju púť,
ale Pán riadi jeho krok.
Plans fail for lack of counsel,
but with many advisers they succeed.
Vychodia nazmar plány, keď niet porady,
daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.
Let the morning bring me word of your unfailing love,
for I have put my trust in you.
Show me the way I should go,
for to you I entrust my life.
Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou,
lebo sa spolieham na teba.
Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať,
veď svoju dušu dvíham ku tebe.
Many are the plans in a person’s heart,
but it is the Lord’s purpose that prevails.
V ľudskom srdci je veľa myšlienok,
podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
There is a time for everything,
and a season for every activity under the heavens.
Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
Do not wear yourself out to get rich;
do not trust your own cleverness.
Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.
“For my thoughts are not your thoughts,
neither are your ways my ways,”
declares the Lord.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky
a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
All this also comes from the Lord Almighty,
whose plan is wonderful,
whose wisdom is magnificent.
I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.
Teach us to number our days,
that we may gain a heart of wisdom.
A tak nás nauč rátať naše dni,
aby sme našli múdrosť srdca.
As the heavens are higher than the earth,
so are my ways higher than your ways
and my thoughts than your thoughts.
Ako sú nebesá vyvýšené nad zem,
tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest
a moje myšlienky od vašich myšlienok.
Surely the Sovereign Lord does nothing
without revealing his plan
to his servants the prophets.
Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.
Do not envy the violent
or choose any of their ways.
For the Lord detests the perverse
but takes the upright into his confidence.
Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest,
lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými.
These are the things God has revealed to us by his Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God.Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.
Bible verse of the day
proverbs 1:23
Repent at my rebuke! Then I will pour out my thoughts to you, I will make known to you my teachings.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...