DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Reliability

«But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect… 2 Thessalonians 3:3»
But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one.Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.
Lord, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago.Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil.
Know therefore that the Lord your God is God; he is the faithful God, keeping his covenant of love to a thousand generations of those who love him and keep his commandments.Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těch, kdo jej milují a dodržují jeho přikázání.
What a person desires is unfailing love; better to be poor than a liar.Po člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodník.
He will not let your foot slip— he who watches over you will not slumber.On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme.
Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous be shaken.Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta.
Because of the Lord’s great love we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning; great is your faithfulness.Hospodinova láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká!
No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it.Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.
The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On tě neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj.
The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v opravdovosti.
The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky – neopouštěj prosím dílo rukou svých!
His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.‘
Give thanks to the Lord, for he is good; his love endures forever.Oslavujte Hospodina – je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!
But I will sing of your strength, in the morning I will sing of your love; for you are my fortress, my refuge in times of trouble.Já ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení.
The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity.Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí jejich falešnost.
A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.
But from everlasting to everlasting the Lord’s love is with those who fear him, and his righteousness with their children’s children— with those who keep his covenant and remember to obey his precepts.Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy.
Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá.
But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love.Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufají.
Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows.Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”„Já jsem Alfa i Omega,“ praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí.
You, Lord, are forgiving and good, abounding in love to all who call to you.Ty přece, Pane, jsi dobrý a soucitný, velice miluješ ty, kdo tě vzývají!
For he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things.On přece uspokojí duši lačnou, bohatě nasytí toho, kdo hladoví!
For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed; the offspring of the wicked will perish.Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí.
You, Lord, reign forever; your throne endures from generation to generation.Ty, Hospodine, však vládneš navěky, tvůj trůn trvá po všechny časy.

God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.
Previous123Next

Bible verse of the day

This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies