DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Boh

«Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od… Sofoniáš 3:17»
Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te, come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua; si acqueterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia.
Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!Non te l’ho io comandato? Sii forte e coraggioso; non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai.
Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“Perché io, il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico: “Non temere, io ti aiuto!”
Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.Ma di là cercherai il Signore, il tuo Dio, e lo troverai, se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta l’anima tua.
Veď kohože mám na nebi? A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te.
Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.Nel giorno della paura, io confido in te.
Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!Signore, tu sei il mio Dio; io ti esalterò, loderò il tuo nome, perché hai fatto cose meravigliose; i tuoi disegni, concepiti da tempo, sono fedeli e stabili.
Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.Tu sei la mia rocca e la mia fortezza; per amore del tuo nome guidami e conducimi.
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
My milujeme, pretože on prvý miloval nás.Noi lo amiamo perché egli ci ha amati per primo.
Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.Tu sei davvero grande, Signore, Dio! Nessuno è pari a te e non c’è altro Dio fuori di te, secondo tutto quello che abbiamo udito con i nostri orecchi.
Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.Certo ogni casa è costruita da qualcuno, ma chi ha costruito tutte le cose è Dio.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.Provate e vedrete quanto il Signore è buono! Beato l’uomo che confida in lui.
A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.Noi abbiamo conosciuto l’amore che Dio ha per noi, e vi abbiamo creduto. Dio è amore; e chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui.
Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta, e la gloria del Signore è spuntata sopra di te!
Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio; perché quello che l’uomo avrà seminato, quello pure mieterà.
Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.Chi mi trova infatti trova la vita e ottiene il favore del Signore.
Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.Nessuno ha mai visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.«Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie», dice il Signore.
Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.Se uno dice: «Io amo Dio», ma odia suo fratello, è bugiardo; perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto.
Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.Nessuno è santo come il Signore, poiché non c’è altro Dio all’infuori di te; e non c’è rocca pari al nostro Dio.
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“Ho detto al Signore: «Tu sei il mio Signore; non ho bene alcuno all’infuori di te».
Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.Umiliatevi davanti al Signore, ed egli v’innalzerà.
Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto: rallegratevi.
Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà.

Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.L’erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura per sempre.
Predošlý1234Ďalší

Biblický verš dňa

A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!