DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Spoľahlivosť

«Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým. 2. Solúnčanom 3:3»
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno.
Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!Ó Senhor, tu és o meu Deus; exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas; os teus conselhos antigos são verdade e firmeza.
A ty spoznáš, že Pán, tvoj Boh, je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť na tisíc pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o concerto e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos.
Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.O desejo do homem é a sua beneficência; mas o pobre é melhor do que o mentiroso.
Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não tosquenejará.
Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá; nunca permitirá que o justo seja abalado.
Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa, obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť.As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos; porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã; grande é a tua fidelidade.
Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis; antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar.
Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti; ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará; não temas, nem te espantes.
Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade.
Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.O Senhor aperfeiçoará o que me concerne; a tua benignidade, ó Senhor, é para sempre; não desampares as obras das tuas mãos.
Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.Louvai ao Senhor, porque é bom; pois a sua benignidade dura perpetuamente.
Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor.
Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.Eu, porém, cantarei a tua força; pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia.
Statočných ľudí vedie bezpečne ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá.
Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio.
No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos; sobre aqueles que guardam o seu concerto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem.
Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.Até agora, nada pedistes em meu nome; pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra.
Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia.
Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny.Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação.
Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.Pois tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam.
Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos; eles são preservados para sempre; mas a descendência dos ímpios será desarraigada.
Lebo smädného napojil a hladného nakŕmil dobrotami.Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta.
Ty, Pane, trváš večne, tvoj trón z pokolenia na pokolenie.Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono, de geração em geração.

Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem-presente na angústia.
Predošlý123Ďalší

Biblický verš dňa

Prisúďte právo bedárom a sirotám,
spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.

Náhodný Biblický verš

Bože, ty si môj Boh,
už od úsvitu sa viniem k tebe.
Za tebou prahne moja duša,
za tebou túži moje telo;
ako vyschnutá, pustá zem bez vody.
Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!