DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

67 Biblické verše o Spoľahlivosť - KAT & ARC

  • Katolícky preklad (KAT)KAT

Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa,
chválim tvoje meno,
veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
Ó Senhor, tu és o meu Deus;
e xaltar-te-ei e louvarei o teu nome,
porque fizeste maravilhas;
os teus conselhos antigos são verdade e firmeza.
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno.
Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.O desejo do homem é a sua beneficência;
mas o pobre é melhor do que o mentiroso.
Nedovolí, aby sa ti noha zachvela,
nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Não deixará vacilar o teu pé;
aquele que te guarda não tosquenejará.
A ty spoznáš, že Pán, tvoj Boh, je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť na tisíc pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o concerto e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos.
Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis; antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar.
Zlož svoju starosť na Pána
a on ťa zachová; a nikdy nedopustí,
aby bol spravodlivý zmietaný.
Lança o teu cuidado sobre o Senhor,
e ele te susterá;
nunca permitirá
que o justo seja abalado.
Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú,
všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
Perto está o Senhor de todos os que o invocam,
de todos os que o invocam em verdade.
Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor.
Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Louvai ao Senhor, porque é bom;
pois a sua benignidade dura perpetuamente.
Pán za mňa dielo dokončí.
Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
O Senhor aperfeiçoará o que me concerne;
a tua benignidade, ó Senhor, é para sempre;
não desampares as obras das tuas mãos.
ARC | Boh bezpečie
Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa,
obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos;
porque as suas misericórdias não têm fim.
Novas são cada manhã; grande é a tua fidelidade.
ARC | láska súcit
Ja však budem oslavovať tvoju moc
a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána,
lebo ty si sa mi stal oporou
a útočišťom v deň môjho súženia.
Eu, porém, cantarei a tua força;
pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia,
porquanto tu foste o meu alto refúgio
e proteção no dia da minha angústia.
ARC | sila ochrana
Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti,
kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.
O que anda praguejando descobre o segredo,
mas o fiel de espírito encobre o negócio.
Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti; ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará; não temas, nem te espantes.
Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť,
vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.
A sinceridade dos sinceros os encaminhará,
mas a perversidade dos desleais os destruirá.
No milosrdenstvo Pánovo
je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja
a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti,
tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.
Mas a misericórdia do Senhor
é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem,
e a sua justiça sobre os filhos dos filhos;
sobre aqueles que guardam o seu concerto,
e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem.
Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.Até agora, nada pedistes em meu nome; pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra.
Lebo Pán miluje spravodlivosť
a neopúšťa svojich svätých.
Nespravodlivci navždy vyhynú
a pokolenie bezbožných bude zničené.
Porque o Senhor ama o juízo
e não desampara os seus santos;
eles são preservados para sempre;
mas a descendência dos ímpios será desarraigada.
Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja,
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.
Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem,
sobre os que esperam na sua misericórdia.
ARC | Boh úcta
Lebo smädného napojil
a hladného nakŕmil dobrotami.
Pois fartou a alma sedenta
e encheu de bens a alma faminta.
ARC | jedlo
Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny.Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação.
ARC | Otec nevinný
Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý
a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.
Pois tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar,
e abundante em benignidade para com todos os que te invocam.
Ty, Pane, trváš večne, tvoj trón z pokolenia na pokolenie.Tu, Senhor, permaneces eternamente,
e o teu trono, de geração em geração.
ARC | Boh
Biblický verš dňa
Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma neovláda nijaká neprávosť.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!