DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Dependence

«For I am the LORD your God who takes hold of your… Isaiah 41:13»
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight.Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
In their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps.Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.
My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.
I lift up my eyes to the mountains— where does my help come from? My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth.Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Many are the plans in a person’s heart, but it is the Lord’s purpose that prevails.Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.
I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing.Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.
He gives strength to the weary and increases the power of the weak.Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.
I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances.Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen.
He will not let your foot slip— he who watches over you will not slumber.Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited.Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.
The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters.De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren.
I keep my eyes always on the Lord. With him at my right hand, I will not be shaken.Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
The Lord will fight for you; you need only to be still.De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain.Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.
The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it.De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.
When I said, “My foot is slipping,” your unfailing love, Lord, supported me.Als ik dacht: Mijn voet wankelt – dan ondersteunde mij uw goedertierenheid, o Here.
But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.
When hard pressed, I cried to the Lord; he brought me into a spacious place.Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen, de Here heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld.
Keep me safe, my God, for in you I take refuge.Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.
Those who are in the realm of the flesh cannot please God.Zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
It was not by their sword that they won the land, nor did their arm bring them victory; it was your right hand, your arm, and the light of your face, for you loved them.Want niet met hun zwaard hebben zij het land verworven, niet hun arm heeft hen gered, maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aanschijn, omdat Gij in hen een welbehagen hadt.
Restore us, Lord God Almighty; make your face shine on us, that we may be saved.Here, God der heerscharen, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.
For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others.Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.

When times are good, be happy; but when times are bad, consider this: God has made the one as well as the other. Therefore, no one can discover anything about their future.Wees goedsmoeds in tijd van voorspoed, maar denk op de kwade dag: ook deze heeft God gemaakt evenzeer als die; immers kan de mens van de toekomst niets ontdekken.
Previous12Next

Bible verse of the day

For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have.

Random Bible Verse

The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies