DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Heart

«Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Proverbs 4:23»
Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.
As water reflects the face, so one’s life reflects the heart.Zoals water gezicht tegenover gezicht stelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens zelf.
The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? “I the Lord search the heart and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve.”Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.
Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God’s sight.Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
You will seek me and find me when you seek me with all your heart.U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.
May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed.Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven en al uw voornemens in vervulling doen gaan.
Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me.Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
But the Lord said to Samuel, “Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.”Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight.Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.
Let love and faithfulness never leave you; bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man.Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart, vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens.
Jesus replied: ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.
Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart.Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
For where your treasure is, there your heart will be also.Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.
My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity.Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen.
Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.
I will give you a new heart and put a new spirit in you; I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh.Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.
The wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin.Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
Be strong and take heart, all you who hope in the Lord.Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt!
I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.
Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom.Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.
May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my Rock and my Redeemer.Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!
He heals the brokenhearted and binds up their wounds.Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.
Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart.Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.
Truly I tell you, if anyone says to this mountain, ‘Go, throw yourself into the sea,’ and does not doubt in their heart but believes that what they say will happen, it will be done for them.Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.

I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws.Ik zal U loven met een oprecht hart, wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb.
Previous12Next

Bible verse of the day

And if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of him.

Random Bible Verse

A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of him.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies