DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Joy

«Rejoice evermore. Pray without ceasing. In every thing give thanks: for this… 1 Thessalonians 5:16-18»
Rejoice evermore. Pray without ceasing. In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!
The Lord thy God in the midst of thee is mighty; he will save, he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love, he will joy over thee with singing.Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.
Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer.V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Rejoice in the Lord always: and again I say, Rejoice.Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
In the multitude of my thoughts within me thy comforts delight my soul.A keď sa v mojom srdci kopia starosti, vzpružuje ma tvoja potecha.
This is the day which the Lord hath made; we will rejoice and be glad in it.Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.
Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines; the labour of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat; the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls: Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.
Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.
I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God; for he hath clothed me with the garments of salvation, he hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels.S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.
Whom having not seen, ye love; in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory: Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls.Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.
Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full.Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake: for when I am weak, then am I strong.Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.
A man hath joy by the answer of his mouth: and a word spoken in due season, how good is it!Človek sa teší z podarenej odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!
Thou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble; thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah.Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
Every man according as he purposeth in his heart, so let him give; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver.Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full.Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Meekness, temperance: against such there is no law.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep.Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!
That I may come unto you with joy by the will of God, and may with you be refreshed.Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.
Thy testimonies have I taken as an heritage for ever: for they are the rejoicing of my heart.Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, lebo je slasťou môjmu srdcu.
A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
For the Lord taketh pleasure in his people: he will beautify the meek with salvation.Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
But godliness with contentment is great gain.A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom.
I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.V tebe sa budem tešiť a radovať, ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší.

Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy.Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.
Previous12Next

Bible verse of the day

Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Let every thing that hath breath praise the Lord.
Praise ye the Lord.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies