DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Listening

«Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow… James 1:19»
Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.
But he said, Yea rather, blessed are they that hear the word of God, and keep it.Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“
Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things, which thou knowest not.Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.
But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us.A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.
Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you.Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.
He that handleth a matter wisely shall find good: and whoso trusteth in the Lord, happy is he.Nachádza šťastie, kto sa dáva dobrým slovom poučiť, a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána.
I love the Lord, because he hath heard my voice and my supplications. Because he hath inclined his ear unto me, therefore will I call upon him as long as I live.Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas, lebo svoj sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval.
Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock.A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.
And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.
Behold, I stand at the door, and knock: if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me.Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.
So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.
In my distress I called upon the Lord, and cried unto my God: he heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears.V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.
He is in the way of life that keepeth instruction: but he that refuseth reproof erreth.Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia, ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.
My voice shalt thou hear in the morning, O Lord; in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up.Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.
If ye will not hear, and if ye will not lay it to heart, to give glory unto my name, saith the Lord of hosts, I will even send a curse upon you, and I will curse your blessings: yea, I have cursed them already, because ye do not lay it to heart.Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu, že máte vzdať česť môjmu menu - hovorí Pán zástupov, zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie. A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu.
Ye shall walk after the Lord your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him.Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!
The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry.Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.
My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings. Let them not depart from thine eyes; keep them in the midst of thine heart.Vnímaj moje slová, syn môj, a nakloň ucho k mojim výrokom! Nespúšťaj oči z nich, chráň si ich v hĺbke srdca!
And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God: and the prisoners heard them.O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.
He therefore that ministereth to you the Spirit, and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law, or by the hearing of faith?A ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami zázraky, robí to na základe skutkov podľa zákona, alebo z poslušnosti viery?
Therefore whatsoever ye have spoken in darkness shall be heard in the light; and that which ye have spoken in the ear in closets shall be proclaimed upon the housetops.Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.
My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother.Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj, a nepohŕdaj naučením svojej matere!
But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.On odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«“

Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.
Previous12Next

Bible verse of the day

Finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace shall be with you.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace shall be with you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies