DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

21 Bible Verses about Lying

« 1 Peter 3:10-11 »
New Internation VersionKatolícky preklad
For, Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.
The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart; whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others.Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje.
He went on: “What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person’s heart, that evil thoughts come—sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and defile a person.”A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“
A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
Save me, Lord, from lying lips and from deceitful tongues.Osloboď ma, Pane, od lživých perí a od ľstivého jazyka.
Whoever conceals hatred with lying lips and spreads slander is a fool.Statočné pery zakrývajú nenávisť, ten však, kto roztrusuje klebety, je pochábeľ.
If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.
Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.
The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.
A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.
Keep your tongue from evil and your lips from telling lies.Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.
An honest witness does not deceive, but a false witness pours out lies.Pravdymilovný svedok neluže, falošný svedok vypúšťa však (kadejakú) lož (z úst).
Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.
To fear the Lord is to hate evil; I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech.Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.
The lips of the righteous know what finds favor, but the mouth of the wicked only what is perverse.Ústa spravodlivého vedia, čo je milé, kým ústa bezbožných prevrátenosti.
Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread.Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.
Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator.Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril.
The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.
‘You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’Ježiš povedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“
Eloquent lips are unsuited to a godless fool— how much worse lying lips to a ruler!Nesluší ušľachtilá reč bláznovi a lživé reči šľachetnému (človeku).
Keep your mouth free of perversity; keep corrupt talk far from your lips.Odstráň od seba falošné ústa a úskočné pery nech sú ďaleko od teba.
Bible verse of the day
Colossians 3:18-19
Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies