DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

20 Bible Verses about Lying

« Psalms 15:2-3 »
New Internation VersionNederlands Bijbelgenootschap
The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart; whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others.Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart, die met zijn tong niet lastert, die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn naaste laadt.
For, Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.
He went on: “What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person’s heart, that evil thoughts come—sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and defile a person.”En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.
A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.
If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.
A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.
The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.
Whoever conceals hatred with lying lips and spreads slander is a fool.Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie laster verbreidt, is een dwaas.
Save me, Lord, from lying lips and from deceitful tongues.Here, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong.
Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.
Keep your tongue from evil and your lips from telling lies.Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog.
To fear the Lord is to hate evil; I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech.De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.
Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
The lips of the righteous know what finds favor, but the mouth of the wicked only what is perverse.De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.
‘You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste ​liefhebben​ als uzelf.
An honest witness does not deceive, but a false witness pours out lies.Een betrouwbaar getuige liegt niet, maar wie leugens uitblaast, is een vals getuige.
Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread.Houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld.
Eloquent lips are unsuited to a godless fool— how much worse lying lips to a ruler!Een groot woord past niet aan een dwaas, hoeveel te minder leugentaal aan een edele.
Keep your mouth free of perversity; keep corrupt talk far from your lips.Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen.
Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator.Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.
Bible verse of the day
Psalms 37:5-6
Commit your way to the Lord; trust in him and he will do this: He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies