DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Beloning

«Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de… Kolossenzen 3:23-24»
Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer.Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ.
Die een ieder vergelden zal naar zijn werken.He will render to each one according to his works.
Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.
Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.
Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.His master said to him, ‘Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little; I will set you over much. Enter into the joy of your master.’
Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.Let not steadfast love and faithfulness forsake you; bind them around your neck; write them on the tablet of your heart. So you will find favor and good success in the sight of God and man.
Iemands geschenk maakt ruimte voor hem en brengt hem in de tegenwoordigheid der groten.A man's gift makes room for him and brings him before the great.
Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him.
Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.But, as it is written, “What no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love him”
Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward.
Heel de weg, die de Here, uw God, u geboden heeft, zult gij gaan, opdat gij leeft en het u wèl ga en gij lang woont in het land, dat gij in bezit zult nemen.You shall walk in all the way that the Lord your God has commanded you, that you may live, and that it may go well with you, and that you may live long in the land that you shall possess.
Het loon van ootmoed – vreze des Heren – is rijkdom, eer en leven.The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life.
Maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.
Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use it will be measured back to you.
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.
Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij vóór? Ook de zondaars doen dat.And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same.
Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him.
En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.But from there you will seek the Lord your God and you will find him, if you search after him with all your heart and with all your soul.
Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.
De goddeloze maakt winst die niet gedijt, maar wie gerechtigheid zaait, heeft blijvend gewin.The wicked earns deceptive wages, but one who sows righteousness gets a sure reward.
Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.But many who are first will be last, and the last first.
Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you.
Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.Seek good, and not evil, that you may live; and so the Lord, the God of hosts, will be with you, as you have said.
Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you.
Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.The heart is deceitful above all things, and desperately sick; who can understand it? “I the Lord search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds.”
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Houd als weduwen in ere, wie waarlijk weduwen zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Als overmoed komt, komt schande mee,
maar wijsheid is bij de ootmoedigen.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Houd als weduwen in ere, wie waarlijk weduwen zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...