DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Bescherming

Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaYou are a hiding place for me; you preserve me from trouble; you surround me with shouts of deliverance. Selah
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?So we can confidently say, “The Lord is my helper; I will not fear; what can man do to me?”
Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.No weapon that is fashioned against you shall succeed, and you shall refute every tongue that rises against you in judgment. This is the heritage of the servants of the Lord and their vindication from me, declares the Lord.
Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.You have given me the shield of your salvation, and your right hand supported me, and your gentleness made me great. You gave a wide place for my steps under me, and my feet did not slip.
Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.Preserve me, O God, for in you I take refuge.
De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.The Lord will fight for you, and you have only to be silent.
De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?The Lord is on my side; I will not fear. What can man do to me?
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.You are my hiding place and my shield; I hope in your word.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.I can do all things through him who strengthens me.
Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.Even to your old age I am he, and to gray hairs I will carry you. I have made, and I will bear; I will carry and will save.
Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.This God—his way is perfect; the word of the Lord proves true; he is a shield for all those who take refuge in him.
Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.But I will sing of your strength; I will sing aloud of your steadfast love in the morning. For you have been to me a fortress and a refuge in the day of my distress.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.
Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge; his faithfulness is a shield and buckler.
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?
Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.But you, O Lord, are a shield about me, my glory, and the lifter of my head.
Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.I have set the Lord always before me; because he is at my right hand, I shall not be shaken.
Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?Do you think that I cannot appeal to my Father, and he will at once send me more than twelve legions of angels?
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.It is better to take refuge in the Lord than to trust in man.
Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.Every word of God proves true; he is a shield to those who take refuge in him.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.The name of the Lord is a strong tower; the righteous man runs into it and is safe.
Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?For who is God, but the Lord? And who is a rock, except our God?

De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.The Lord is good, a stronghold in the day of trouble; he knows those who take refuge in him.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

De begerigheid begeert de ganse dag,
maar de rechtvaardige geeft en houdt niet terug.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is
en waarheid spreekt in zijn hart,
die met zijn tong niet lastert,
die zijn metgezel geen kwaad doet
en geen smaad op zijn naaste laadt.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie