DailyVerses.net

41 Bijbelteksten over Bescherming


NBV BGT NBG BB
X
RVR60
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaTú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; Con cánticos de liberación me rodearás. Selah
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará.
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré Lo que me pueda hacer el hombre.
Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.
Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.Me diste asimismo el escudo de tu salvación; Tu diestra me sustentó, Y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, Y mis pies no han resbalado.
Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado.
De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.
De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?Jehová está conmigo; no temeré Lo que me pueda hacer el hombre.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.Mi escondedero y mi escudo eres tú; En tu palabra he esperado.
Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré.
Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y acrisolada la palabra de Jehová; Escudo es a todos los que en él esperan.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.
Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.Pero yo cantaré de tu poder, Y alabaré de mañana tu misericordia; Porque has sido mi amparo Y refugio en el día de mi angustia.
Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi gloria, y el que levanta mi cabeza.
Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.A Jehová he puesto siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre.
Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.Toda palabra de Dios es limpia; El es escudo a los que en él esperan.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el justo, y será levantado.
Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.Aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.
De Here verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.Jehová redime el alma de sus siervos, Y no serán condenados cuantos en él confían.
Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?Porque ¿quién es Dios, sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?

Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce legiones de ángeles?
Vorige12Volgende

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android