DailyVerses.net

14 Bijbelteksten over Boosheid

« 1 Corinthians 13:4-5 »

NBV BGT NBG BB
X
KJV
De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up, Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil.
Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath: Neither give place to the devil.
Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him. Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbour as thyself: I am the Lord.
Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen.Hatred stirreth up strifes: but love covereth all sins.
Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.
Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.A soft answer turneth away wrath: but grievous words stir up anger.
De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.He that is slow to wrath is of great understanding: but he that is hasty of spirit exalteth folly.
En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness: All these evil things come from within, and defile the man.
Door overmoed ontstaat slechts twist, maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.
Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend, maar een schrandere bedekt de smaad.A fool's wrath is presently known: but a prudent man covereth shame.
Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.It is an honour for a man to cease from strife: but every fool will be meddling.
De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop, maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.A fool uttereth all his mind: but a wise man keepeth it in till afterwards.
Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God.Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God.
Keer weder, Afkerigheid, Israël, luidt het woord des Heren, Ik zal u niet donker aanzien, want Ik ben genadig, luidt het woord des Heren, Ik zal niet altoos blijven toornen.Return, thou backsliding Israel, saith the Lord; and I will not cause mine anger to fall upon you: for I am merciful, saith the Lord, and I will not keep anger for ever.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android