DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Eerlijkheid

«My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong… 1 Johannes 3:18»
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid.
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.Die regskapenheid van die opregtes is vir hulle 'n leier, maar die valsheid van die ontroues vernietig hulle.
Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.Om geregtigheid en reg te doen, is vir die Here verkiesliker as offers.
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is: belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.'n Man van valse streke saai tweedrag, en 'n kwaadstoker skei vriende van mekaar.
Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.Swyg voor die Here en verwag Hom; wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins.
Beter een weinig met gerechtigheid, dan grote inkomsten met onrecht.Liewer 'n bietjie met geregtigheid, as 'n menigte van inkomste met onreg.
Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.Hou 'n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom as dit in jou mag is om dit te doen nie.
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.Skatte deur goddeloosheid verwerf, bring geen voordeel nie, maar geregtigheid red van die dood.
Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.Maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie: nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie en ook geen ander eed nie; maar laat julle ja ja wees en julle nee nee, sodat julle nie onder 'n oordeel val nie.
Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt.Gelukkig die man wat hom ontferm en uitleen, wat sy sake volgens reg besorg.
Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.EN niemand steek 'n lamp op en maak dit met iets toe of sit dit onder 'n bed nie; maar hy sit dit op 'n staander, sodat die wat inkom, die lig kan sien.
Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.Valse lippe is vir die Here 'n gruwel, maar Hy het 'n welbehae in die wat getrou handel.
Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.Laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uit hou.
Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.Dan sal jy geregtigheid en reg verstaan en regverdigheid — elke goeie pad.
Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.Want daarom betaal julle ook belastings; want hulle is dienaars van God wat juis hiermee voortdurend besig is.
Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.En daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie.
Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.Toe sê Petrus: Ananías, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie? En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God.

Bijbeltekst van de dag

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Willekeurige Bijbeltekst

Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...