DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Eerlijkheid

«Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra… 1 João 3:18»
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade.
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá.
Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício.
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos.
Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.Descansa no Senhor e espera nele; não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
Beter een weinig met gerechtigheid, dan grote inkomsten met onrecht.Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça.
Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo.
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.Os tesouros da impiedade de nada aproveitam; mas a justiça livra da morte.
Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento; mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação.
Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt.Bem irá ao homem que se compadece e empresta; disporá as suas coisas com juízo.
Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama; mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz.
Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti.
Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.Então, entenderás justiça, e juízo, e equidade, e todas as boas veredas.
Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite.
Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo.
Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.Disse, então, Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus.
Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto; nem oculto, que não haja de ser sabido.

Bijbeltekst van de dag

Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!

Willekeurige Bijbeltekst

Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...