DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Geven

«En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet… 2 Korintiërs 9:7»
En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.But who am I, and what is my people, that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you.
Iemands geschenk maakt ruimte voor hem en brengt hem in de tegenwoordigheid der groten.A man's gift makes room for him and brings him before the great.
De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.Whoever brings blessing will be enriched, and one who waters will himself be watered.
Want als de bereidvaardigheid aanwezig is, is zij welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen zij niet heeft.For if the readiness is there, it is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have.
Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use it will be measured back to you.
Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten.Honor the Lord with your wealth and with the firstfruits of all your produce.
Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten.He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness.
Terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God bewerkt.You will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God.
En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work.
Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it.
Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house. And thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need.
Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward.
Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug.Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods do not demand them back.
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart.
De begerigheid begeert de ganse dag, maar de rechtvaardige geeft en houdt niet terug.All day long he craves and craves, but the righteous gives and does not hold back.
Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.Jesus said to him, “If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me.”
Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing.
De goddeloze vraagt te leen en geeft niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en schenkt.The wicked borrows but does not pay back, but the righteous is generous and gives.
Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You received without paying; give without pay.
Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. And your Father who sees in secret will reward you.
En Nehemia – dat is de stadhouder – met de priester-schriftgeleerde Ezra en de Levieten, die het volk onderricht gaven, zeiden tot het gehele volk: Deze dag is voor de Here, uw God, heilig; bedrijft geen rouw en weent niet. Want het gehele volk weende, toen het de woorden der wet hoorde.Then he said to them, “Go your way. Eat the fat and drink sweet wine and send portions to anyone who has nothing ready, for this day is holy to our Lord. And do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength.”
Open uw mond, oordeel rechtvaardig, verschaf de verdrukte en nooddruftige recht.Open your mouth, judge righteously, defend the rights of the poor and needy.
(Bedenkt) dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten.The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully.
Hij antwoordde en zeide: Wie een dubbel stel klederen heeft, dele mede aan wie er geen heeft, en wie spijzen heeft, doe evenzo.And he answered them, “Whoever has two tunics is to share with him who has none, and whoever has food is to do likewise.”

Bijbeltekst van de dag

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...