DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Matteüs 5 - NBG & LUT

Lees dit hoofdstuk online, klik hier om het hoofdstuk te lezen. De link werkt alleen als je ingelogd bent bij debijbel.nl.

Bijbelteksten

Nederlands BijbelgenootschapLuther 2017
Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.
Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich.
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen.
Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten.
Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein.
Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn ​hart​ reeds echtbreuk met haar gepleegd.Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Du sollst nicht ehebrechen.« Ich aber sage euch: Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen.
Indien dan uw rechteroog u tot ​zonde​ zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde.
Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen.
Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
Bijbeltekst van de dag
1 Petrus 2:2
En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...