DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Relaties

Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.Though one may be overpowered by another, two can withstand him. And a threefold cord is not quickly broken.
Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? haar waarde gaat koralen ver te boven.Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies.
Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, For he has no one to help him up.
Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen).But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love.
Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord.Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word.
Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek zijt gij.You are all fair, my love, And there is no spot in you.
Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.
Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here. Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.Wives, submit to your own husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be bitter toward them.
Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.Two are better than one, Because they have a good reward for their labor.
Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness?
En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.And the Lord God said, “It is not good that man should be alone; I will make him a helper comparable to him.”
Huis en have is een erfdeel der vaderen, maar een verstandige vrouw is van de Here.Houses and riches are an inheritance from fathers, But a prudent wife is from the Lord.
En u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals ook wij gezind zijn jegens u.And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you.
Maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband.
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.As iron sharpens iron, So a man sharpens the countenance of his friend.
Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.For do I now persuade men, or God? Or do I seek to please men? For if I still pleased men, I would not be a bondservant of Christ.
Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.A friend loves at all times, And a brother is born for adversity.
Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt.Wives, submit to your own husbands, as to the Lord. For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church; and He is the Savior of the body.
Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige.But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud.A good name is to be chosen rather than great riches, Loving favor rather than silver and gold.
Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.So husbands ought to love their own wives as their own bodies; he who loves his wife loves himself.
Eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.‘Honor your father and your mother,’ and, ‘You shall love your neighbor as yourself.’
Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.Nevertheless let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband.

Bijbeltekst van de dag

Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...