DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Spreken

«Morte e vita sono in potere della lingua e chi l'accarezza ne… Proverbi 18:21»
Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.Morte e vita sono in potere della lingua e chi l'accarezza ne mangerà i frutti.
Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore.
Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano.
Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.Chi sorveglia la sua bocca conserva la vita, chi apre troppo le labbra incontra la rovina.
Vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma, al contrario, rispondete benedicendo; poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.
Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.Una lingua dolce è un albero di vita, quella malevola è una ferita al cuore.
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.Anche lo stolto, se tace, passa per saggio e, se tien chiuse le labbra, per intelligente.
Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.Ma io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio.
Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.Lo sapete, fratelli miei carissimi: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira.
In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig.Nel molto parlare non manca la colpa, chi frena le labbra è prudente.
Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.Apri la bocca in favore del muto in difesa di tutti gli sventurati.
Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd!E' una gioia per l'uomo saper dare una risposta; quanto è gradita una parola detta a suo tempo!
Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira.
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità.
Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.Poiché tutti quanti manchiamo in molte cose. Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo.
Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.Chi va in giro sparlando svela il segreto, lo spirito fidato nasconde ogni cosa.
Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.Le parole della bocca del saggio procurano benevolenza, ma le labbra dello stolto lo mandano in rovina.
Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.Se il tuo fratello commette una colpa, và e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello.
Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.Della tua lode è piena la mia bocca, della tua gloria, tutto il giorno.
Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.Pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre, sarà udito in piena luce; e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne, sarà annunziato sui tetti.
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo.
Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.E' dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non dev'essere così, fratelli miei!
En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili.
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.Falliscono le decisioni prese senza consultazione, riescono quelle prese da molti consiglieri.
En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole.

Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend.Lodate il Signore e invocate il suo nome, proclamate tra i popoli le sue opere.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

Willekeurige Bijbeltekst

Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen
en hooggeschat en Ik u liefheb,
geef Ik mensen voor u in de plaats
en natiën in ruil voor uw leven.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...