DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Spreken

«La langue a pouvoir de vie et de mort; ceux qui aiment… Proverbes 18:21»
Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.La langue a pouvoir de vie et de mort; ceux qui aiment parler en goûteront les fruits.
Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein.
Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l’édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent.
Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.Celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte.
En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l’insulte pour l’insulte; bénissez au contraire. Vous le savez, c’est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction.
Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur.
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.Même le fou, quand il se tait, passe pour sage; celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent.
Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.Je vous le dis: le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée.
Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère.
In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig.Celui qui parle beaucoup ne manque pas de pécher, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé.
Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s’exprimer, pour la cause de tous les délaissés!
Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd!On éprouve de la joie à bien répondre, et qu’une parole dite à propos est agréable!
Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.Une réponse douce calme la fureur, tandis qu’une parole dure augmente la colère.
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actes et avec vérité.
Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en paroles, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride.
Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, tandis que l'homme digne de confiance les garde.
Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.Les paroles du sage sont pleines de grâce, tandis que les lèvres de l’homme stupide causent sa perte.
Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.
Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle dise ta beauté!
Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l’obscurité sera entendu en plein jour et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits.
Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas.
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé.
En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.De même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer.
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers.
En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples: ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles ils seront exaucés.

Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend.Louez l’Eternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples!
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.

Willekeurige Bijbeltekst

De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...