DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Veiligheid

Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.Ma il Signore è fedele ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno.
De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?Il Signore è la mia luce e la mia salvezza; di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita; di chi avrò paura?
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.Chi abita al riparo dell’Altissimo riposa all’ombra dell’Onnipotente. Io dico al Signore: «Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio, in cui confido!»
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaTu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Pausa
In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, o Signore, mi fai abitare al sicuro.
De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.Il Signore è buono; è un rifugio nel giorno dell’angoscia e conosce quelli che confidano in lui.
Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.Getta sul Signore il tuo affanno, ed egli ti sosterrà; egli non permetterà mai che il giusto vacilli.
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.L’uomo accorto vede il male e si mette al riparo, ma gli ingenui proseguono e ne pagano le conseguenze.
Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.A colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace, la pace, perché in te confida.
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno.
De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.Il Signore compirà in mio favore l’opera sua; la tua bontà, Signore, dura per sempre; non abbandonare le opere delle tue mani.
Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.Chi cammina nell’integrità cammina sicuro, ma chi va per vie tortuose sarà scoperto.
Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri.
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo.
Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.Poiché io ristorerò l’anima stanca, sazierò ogni anima languente.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.Il nome del Signore è una forte torre; il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio.
Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio; io non potrò vacillare.
Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.Confida nel Signore e fa’ il bene; abita il paese e pratica la fedeltà.
Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.Il Signore sarà un rifugio sicuro per l’oppresso, un rifugio sicuro in tempo d’angoscia.
Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi.
Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.Io stabilisco il mio patto con voi; nessun essere vivente sarà più sterminato dalle acque del diluvio e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra.
Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.Cantate a Dio, salmeggiate al suo nome, preparate la via a colui che cavalca attraverso i deserti; il suo nome è il Signore; esultate davanti a lui. Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora.
Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.Guariscimi, Signore, e sarò guarito; salvami, e sarò salvo, poiché tu sei la mia lode.

Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na;
maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.

Willekeurige Bijbeltekst

Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...