DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Patience

«Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly. Proverbs 14:29»
Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy.
Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer.V naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí.
Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love.Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce.
But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme.
Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání.
Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city.Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat.
Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane.
Wait for the Lord; be strong and take heart and wait for the Lord.Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina!
The Lord will fight for you; you need only to be still.Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet.
The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.
Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience.Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí.
May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had.Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem.
For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime; weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning.Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc, ráno jej ale střídá jásání!
In the morning, Lord, you hear my voice; in the morning I lay my requests before you and wait expectantly.Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své prosby předložím.
Yet the Lord longs to be gracious to you; therefore he will rise up to show you compassion. For the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for him!Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi slitoval. Hospodin je přece Bohem práva – blaze každému, kdo na něj očekává!
The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love.Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý.
But for that very reason I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life.Ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu.
But do not forget this one thing, dear friends: With the Lord a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day.Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.
Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come.Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.
But the one who stands firm to the end will be saved.Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.
Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage—with great patience and careful instruction.Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí.
I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown.Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu.
Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity.Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští.
The prospect of the righteous is joy, but the hopes of the wicked come to nothing.Doufání spravedlivých končí radostí, naděje darebáků se vniveč obrátí.

Bible verse of the day

Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Be on your guard; stand firm in the faith; be courageous; be strong.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies